Macmeanmna, 2019.

’S ann à Inbhir Nis a tha Aonghas MacLeòid is tha ceanglaichean aige ri Leòdhas, Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach. Choisinn e am Bonn Òir aig Mòd Ghoillspidh ann an 1995 agus Bonn Òir a’ Chomuinn aig Mòd Inbhir Nis ann an 2014.

 1. ’S i a’ Ghàidhlig mo roghainn
 2. Mairead Òg
 3. Eilidh
 4. An Oiteag Uibhisteach
 5. Nam faighinn gille ri cheannach
 6. Tog dhiot an cadal is tionndaidh rium
 7. Mo bhean chomain
 8. Mo nighean donn a’ chùil rèidh
 9. Air Èirinn chan innsinn cò i
 10. Ho ro Dòmhnall Criomanach
 11. Mhàiri Laghach
 12. Chan òl mi deur tuilleadh
 13. Gàradh nan Ròs
 14. Gog, gog air a’ choileach
 15. Ò luaidh

 

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Aonghas MacLeòid - Slat à Coille

 • £11.99