Clàr, 2005. 124 duilleagan.

Tha creutairean annasach a' tighinn a dh'Uibhist. Feadhainn dhiubh is itean orra, is feadhainn eile is gun cus orra (uaireannan) ach an craiceann!

Tha Donnchadh à Uibhist a Deas am beachd airgead mòr a dhèanamh orra. Le cuideachadh o Dhaibhidh òg MacÌosaig - a nì rud a bheir a mhothachadh bhuaithe. Dol-air-adhart a tha cianail. Dragh air an Uachdaran fhèin. Ach fuiricheadh sibhse: tha boireannach teòma sa Cheann a Tuath a dh'fheuchas ri gnothaichean a rèiteach. Gun teagamh, cha bhi e furasta, is gun fhios dè cho earbsach `s a bhios an ceatharnach a thig a-nuas ga cuideachadh...

Togaibh an leabhar seo, is cha leig sibh às e!

Bhiodh e ’s docha doirbh an sgeul seo fhaicinn ag obrachadh fo laimh dhuine sam bith eile seach Tormod. Chan e mhain gu bheil a chomas air guthan eadar-dhealaichte thoirt beo, gus an cluinn sinn blas na sgire shonraichte bho gach pearsa tha san aithris, ach tha an t-ughdar fhein air lethid de shiubhal a dheanamh, chan ann amhain tromh chuiltean iomadach an t-saoghail ach tromh chuiltean na beatha. Agus tha a bhuil air an innse. Agus ma thuirt mi gu robh e mar shar sheanchaidh bho shean, nach e sin, ann a’ seagh, a tha air a bhi ann, air iomadh ard-urlar, thar nam bliadhnaichean. ’S docha nach bu choir dha bhi na chuis-iongnaidh dhuinn gu bheil e cho comasach air sgeul cho tarraingeach innse.
Aonghas Dubh MacNeacail

Tha an leabhar seo cuideachd ri fhaighinn mar leabhar-èisteachd

Leugh lèirmheas air GoodReads

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Dacha Mo Ghaoil

  • £8.99


Related Products

Slaightearan

Slaightearan

Clàr, 2008.125 duilleag Tha Murchadh ann an staing a‑rith..

£8.99

Keino

Keino

Clò Loch Abair, 1998. 126 duilleag. Tha gaol eadar Eachann Ma..

£7.95

Cùmhnantan

Cùmhnantan

Clò Loch Abair, 1996. 127 duilleag. Saoghal an telebhisea..

£7.95

Dacha Mo Ghaoil - Leabhar-èisteachd

Dacha Mo Ghaoil - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2005.   3 CDan. Tha creutairean annasach a' ti..

£10.00

Tagaichean: Ficsean, Abhachdas, Ur-Sgeul, Uibhist a Deas, Glaschu