• Angus C MacLeod Scalpay

Angus C. MacLeod, Scalpay, 2016

 

1. Eilean Scalpaigh na Hearadh

2. Mo nighean donn nam meallshuilean

3. A chiall nach mise bha 'n eilean an fhraoich

4. Bràigh Rùsgaich

5. O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon

6. Cha till MacCruimein

7. Tàladh nan Eilean

8. Cabar Fèidh

9. Soraidh slàn le Steòrnabhagh

10. Thèid mi cuide riut

11. Chuir iad sa chìll Eòghainn bodhar

12. Griogal Cridhe

13. Puirt: Tha na teudan fada caol, Tha Fionnlagh ag innearadh, Bodachan a' phinnt leanna

14. Eilean na Hearadh

15. A Chaluim big

16. Hòro nighean

17. Moladh Beinn Dòbhrain

18. 'S toil leam cruinneag dhonn nam bò

19. Thugainn hóro gheallaidh

20. Tè bhàn, tè bhàn

21. Mara bitheadh Eòghainn

22. Bràigh Loch Iall

23. Guma slàn don rìbhinn òig

24. Tog orm mo phìob

25. Màiri bhàn òg

26. A ghaoil leig dhachaigh mar fhuair thu mi

27. Puirt: Thoir a-nall Ailean ugam, Chuirinn mo bhalachan shiubhal nan garbhlach

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Angus C MacLeod Scalpay

  • £11.99