Gath Earranta, 2007. 91 duilleag.

An sgriobhadh as uire sa Ghaidhlig. Sgeulachdan, aistidhean, bardachd agus comhradh. Aireamh 7 - An t-Earrach 2007.

Seo agaibh cuid de na th' ann:

Sgeulachdan le:
Fionnlagh MacLeoid, Des Scholes, Mona Striewe, Steaphanaidh Chaimbeul agus Albert Camus (eadar-theangachadh le Iain S. Mac a' Phearsain)

Aistidhean le:
Alasdair H. Caimbeul, Colm O Baoill, Coinneach Mac an t-Sagairt, Domhnall Eachann Meek, Aonghas Padraig Caimbeul agus Anna Latharna NicGillIosa (agallamh!), Micheal Klevenhaus (eadar-theangaiche) agus Tormod E. Domhnallach

Bardachd le:
Crisdean Whyte, Donnchadh Stiubhart, Padraig MacAoidh, Tonaidh Dilworth agus Janni Diez.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

GATH 7 : An t-Earrach, 2007

  • £3.75


Tagaichean: GATH 7 : An t-Earrach, 2007