• Am Miseanaraidh - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2006. 68 duilleag.

Tha ministear a' dol a thìr chèin, a mheasg muinntir cho ao-coltach ris fhèin `s a ghabhas a bhith. `S dòcha gun cuir an suidheachadh nar cuimhne mar a thuirt am boireannach ann an sgeulachd eile le Mac a' Ghobhainn, A' Bhan-Soisgeulaiche, mun fheadhainn a bha timcheall oirre: "Cha bhuin iad dhomh."
Ach chan e suidheachadh sìmplidh a th'ann idir, is cuirear fìor iongnadh oirnn turas no dhà mun tig an eachdraich gu ceann.

Chaidh and sgeulachd seo a sgrìobhadh anns a' Bheurla cuideachd, ach tha i nas siùbhlaiche sa Ghàidhlig, is i ga h-aithris gu dian, gun abhsadh, gun lasachadh, ann an dòigh a tha nas àbhaistiche ann am bàrdachd. Chaidh a fàgail againn le fear de phrìomh ùghdaran na Gàidhlig, is e aig àirde a chomais.

Co-dhiù a bha Mac a' Ghobhainn ri bàrdachd no ri rosg, bha an duilgheadas a th'aig daoine ann a bhith tuigsinn a chèile, ann a bhith dèanamh cheanglaichean ri chèile, air fear dhe na prìomh chuspairean aige. Agus tha samhla glè dhealbhach air an astar a dh'fhaodas a bhith eadar daoine san sgeulachd seo.

Aon dhe na sgeulachdan as fheàrr a sgrìobh Iain Mac a' Ghobhainn
An t-Oll. Dòmhnall MacAmhlaigh

Faigh an leabhar

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Am Miseanaraidh - Leabhar-èisteachd

  • £8.00


Related Products

Am Miseanaraidh

Am Miseanaraidh

Clàr, 2006. 68 duilleag. Tha ministear a' dol a thìr chèi..

£6.00

Am Miseanaraidh - Leabhar & CD

Am Miseanaraidh - Leabhar & CD

Clàr, 2006. 68 duilleag / CD Tha ministear a' dol a thìr ..

£14.00

Tagaichean: Ficsean, Leabhraichean-eisteachd, Creideamh, Afraga