Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid

Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid

Tha Comhairle nan Leabhraichean air cruinneachadh de dhàin ùra agus aithnichte le Catrìona NicGumaraid, ùghdar Rè na h-Oidhche / The Length of the Night (Canongate, 1994), a chur ri chèile.

Leugh'Àilleagan am Measg nam Flùr / The Beauty Amongst the Flowers' air-loidhne

Air a sgrìobhadh le Shelagh