Obraichean

Obraichean

Cothrom obrach do neach-rannsachaidh

Tha Acair agus Comhairle nan Leabhraichean a’ sireach neach-rannsachaidh airson buidhnean-fòcas a stiùireadh am measg leughadairean ficsein. Tha sinn airson faighinn a-mach dè na gnèithean ficsein a tha a’ còrdadh ri daoine, dè na dùbhlain a tha romhpa mar leughadairean, agus càit a bheil beàrnan sna seòrsaichean ficsean a th’ againn sa Ghàidhlig an coimeas ris a’ Bheurla. Tha e fa-near dhuinn trì buidhnean-fòcas a chumail, le fileantaich, luchd-ionnsachaidh agus daoine òga, ann an Steòrnabhagh, Glaschu agus àite eile (fhathast ri dhearbhadh).

Feumaidh an neach-rannsachaidh a bhith:

  • fileanta sa Ghàidhlig
  • eòlach air ficsean Gàidhlig
  • math air bruidhinn ri daoine agus am brosnachadh gus am beachdan a chur an cèill
  • saor air co-dhiù trì làithean eadar Samhain 2019 agus Màrt 2020 airson nam buidhnean-fòcas fhèin, agus air dà latha eile airson coinneachadh ri luchd-obrach Acair agus Comhairle nan Leabhraichean (cinn-là rin aontachadh)
  • comasach air aithisg a sgrìobhadh air toraidhean an rannsachaidh

Chan e obair leantainneach a tha seo. Is e £1,800 an t-suim a thathas a’ tabhann airson a’ phròiseict. Thèid cosgaisean reusanta airson siubhal, etc. a phàigheadh le Comhairle nan Leabhraichean. Bidh pàigheadh chìsean an urra ris a neach-rannsachaidh fhèin.

Airson cur a-steach airson na h-obrach seo, cuiribh fios gu Alison Lang aig Comhairle nan Leabhraichean air alison@gaelicbooks.org ro 11 Samhain 2019, agus airson barrachd fiosrachaidh no ma tha ceistean agaibh cuiribh fòn gu 0141 337 6211.

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Acair taingeil do Bhòrd na Gàidhlig airson taic a chumail ris a’ phròiseact seo tron sgeama mhaoin cho-obrachaidh.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: