Deichead de Leabhraichean Gàidhlig: 2010-19

Leis gu bheil an t-àm a’ teannadh dlùth ri deireadh na bliadhna, agus deireadh an deicheid, thug luchd-obrach Chomhairle nan Leabhraichean sùil air na ceudan de leabhraichean Gàidhlig a fhuair taic bhon Chomhairle thairis air an deich bliadhna a dh’fhalbh is thagh iad deich a mholadh iad do leughadairean eile. Fìor dheagh mheasgachadh!