Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Alba Chruthachail: Shaping the Narrative

Ceann-latha: Dihaoine 27 Samhain 2020
Làrach-Lìn: Alba Chruthachail
Tha dreuchd a’ chathraiche air leth cudromach agus faodaidh buaidh mhòr a bhith aige air fèis no tachartas litreachais. Tha ‘Shaping the Narrative’ ag amas air sgioba de luchd-cathrach a thoirt air adhart airson tachartasan litreachais an Alba far am bi iad ag obair cuide ri sgrìobhadairean ann an suidheachaidhean beò. Bidh prògram de 8 seiseanan air-loidhne cuide ri eòlaichean eadar an Fhaoilleach agus a’ Mhàirt 2021. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

St Andrews Scottish Songbook

Ceann-latha: Diardaoin 31 Dùbhlachd 2020
Làrach-Lìn: St Andrews Voices
Tha St Andrews Voices agus Ionad Ciùil Laidlaw aig Oilthigh Chill Rìmhinn a’ cur fàilte air sgrìobhaichean-ciùil Albannach, no a tha a’ fuireach/a’ dol tro foghlam an Alba, gus tagraidhean a chur a-steach dhan chruinneachadh, ‘St Andrews Scottish Songbook’. Bidh 24 fuinn sa chruinneachadh airson òrain à dualchas na h-Alba (a’ Ghàidhlig nam measg). Tha dùil an cruinneachadh fhoillseachadh mar phàirt de Bhliadhna Sgeulachdan na h-Alba ann an 2022. Bidh fàilte air sgrìobhaichean-ciùil òga gu sònraichte. Gheibh gach sgrìobhaiche-ciùil soirbheachail tuarastal de £300 is thèid am fonn aca fhoillseachadh agus a chluich mar phàirt de St Andrews Voices 2022. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.