Duais Dhòmhnaill Meek

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh ann an 2010 le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail, le sùil gum misnich is gun cuidich i sgrìobhadairean Gàidhlig ùra agus sgrìobhadairean stèidhichte.

Seo na sgrìobhadairean air an deach Duais Dhòmhnaill Meek a bhuileachadh eadar 2010 agus 2019. Thàinig leudachadh air an fharpais ann an 2015 le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus mar thoradh air sin, bhathar a’ toirt seachad duaisean airson an dàrna agus treas àite cuideachd. Bho 2020 air adhart, tha Duais Dhòmhnaill Meek a-nis mar phàirt de Na Duaisean Litreachais, airson leabhar neo-fhicsean na bliadhna.

2019

(1) Turas – Iain D. Urchardan
(2) Gràs / Grace – Maoilios Caimbeul (Handsel Press, 2018)
(3) Artair sa Chaisteal – Mòrag Anna NicNèill

Geàrr-liosta:
Air a’ Chlachaig – Rody Gorman
Fuasgladh – Sgàire Uallas

2018

(1) Còig Duilleagan na Seamraig – Ruairidh MacIlleathain (CLÀR, 2019)
(2) Adhbhar Ar Sòlais – Marion F. Nic’IlleMhoire (Bradan Press, 2018)
(3) Constabal Murdo – Aonghas Pàdraig Caimbeul (Luath Press, 2018)

Geàrr-liosta:
An Còta Dathach agus Deich Sgeulachdan Eile – Donnchadh MacGillÌosa (CLÀR, 2018)
Bàrdachd Mo Bhaile – Rody Gorman
Nàdar de – Pàdraig MacAoidh (Acair, 2020)

2017

(1) Taigh Sheonachain – Iain MacRath
(2) Beum-Sgèithe – Eòghan Stiùbhart
(3) Èiginn Ùisdein – Mòrag Anna NicNèill

Geàrr-liosta:
Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan – Alison Lang (Luath Press, 2018)
Eachdraidh-beatha – Alison Dix (CLÀR, 2019 – foillsichte fon ainm Ceit an Tàilleir à Beàrnaraigh)
Dìoghaltas – Iain Fionnlagh MacLeòid (Acair, 2017)

2016

(1) An Leabhar Liath – Pàdraig MacAoidh & Iain S. Mac a’ Phearsain (Luath Press, 2016)
(2) Crotal Ruadh – Sandaidh NicDhòmhnaill Jones (Acair, 2016; ath-fhoillsichte 2019)
(3) Mil San Tì? – Seonag Monk (Acair, 2016)

Geàrr-liosta:
An Làmh a Bheir – Seonaidh Charity (Sandstone Press, 2016)
Breab, Breab, Breab – Iain Urchardan (Acair, 2017)
Granaidh Afraga – Mòrag Anna NicNèill (Acair, 2017; ath-fhoillsichte 2019)

2015

(1) Ro Fhada san t-Suidheachadh Seo – Alasdair Caimbeul (CLÀR, 2016)
(2) An Creanaiche – Ruairidh MacIlleathain (Sandstone Press, 2015)
(3) Air a’ Chruard – Rody Gorman
Airidh air Moladh: An Raga – Steaphanaidh Chaimbeul (Leabhraichean Beaga, 2016)

Geàrr-liosta:
Cho Snog ’s a Tha Thu – Alison Lang (Sandstone Press, 2015)
A’ Toirt Mo Chasan Leam – Maureen NicLeòid (Acair, 2016; ath-fhoillsichte 2018)

2014

(1) An Dosan – Norma NicLeòid (Acair, 2015)
Airidh air Moladh: An Aisling – Alison Lang (Acair, 2015)
A’ Chiad Leabhar: Sa Bhùth ’s An Tac an Teine – Cairistìona Stone (CLÀR, 2016)

Geàrr-liosta:
Cala Bendita ’s a Bheannachdan – Màrtainn Mac an t-Saoir (Acair, 2014)
Sgeulachdan sa Chiaradh – Tormod Caimbeul (Acair, 2015)
Breab-Cridhe – Iain Urchardan (Acair, 2017 – foillsichte fon ainm Breab, Breab, Breab)

2013

(1) A’ Challaig Seo, Chall Ò – Màrtainn Mac an t-Saoir (Stòrlann/Acair, 2014)

Geàrr-liosta:
Dearc – Pàdraig MacAoidh
Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile – Donnchadh MacGillÌosa (CLÀR, 2013)
Bàrdachd (gun ainm) – Aonghas Pàdraig Caimbeul

2012

(1) Iain Mac a’ Ghobhainn: A’ Bhàrdachd Ghàidhlig – Moray Watson (Acair, 2013)

Geàrr-liosta:
Sùil air an t-Saoghal – Pàdraig MacAoidh & Niall O’Gallagher (Clò Ostaig, 2013)
Mo Ghaol-sa a’ Bhò – Janet Grigor (Grace Note, 2015 – foillsichte fon ainm Ri Luinneig mun Chrò)
Rònan is Ciorstag air a’ Chroit – Mìcheal Bauer (Akerbeltz, 2012)

2011

(1) Air Bilean an t-Sluaigh – Maighread Challan (Queen’s University Press, Belfast, 2012)

Geàrr-liosta:
Steall à Iomadh Lòn – Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain (CLÀR, 2011)
Beartan Briste – Rody Gorman (Cape Breton University Press, 2011)
Còisir nan Gunna – Anndra Dunn (Acair, 2013)

2010

(1) Gormshuil an Rìgh - An Dr Fionnlagh MacLeòid (CLÀR, 2010)