Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal na Samhna le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn cuairt sna beanntan. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais* bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 24 Samhain 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

(*Ri linn na bacaidhean co-cheangailte ri COVID-19, dh’fhaodadh gum bi dàil ann mus tèid againn air duais na mìos seo a phostadh.)

 

Anns an Dàmhair, b' i Verity Storrow (aois 13) a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, anns an robh leabharlann a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Verity, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Verity:

Thug mi leabhar sìos bho sgeilp den leabharlann aost’. Nuair a dh'fhosgail mi an leabhar thàinig sgòth de dhuslach a-mach, is anns an duslach chunnaic mi rudan. Bha caisteal drùidhteach, bana-phrionnsa bhòidheach a' ruith tro chraobhan òir is eich a' luath-mharcachadh ann an achadh le feur dearg ann. Bha e draoidheil.