Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal a' Ghearrain le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil camara a' nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: meadhan-là air 26 Gearran 2019.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an Fhaoilleach, b' e Robbie Anndra MacLeòid a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. 'S e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh tagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal far an robh cleasan-teine a' nochdadh. Meal do naidheachd, Robbie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!


Agus seo sgeulachd Robbie:

Dragh a’ Choin

Dorch. Oidhche. Cadalan. Sàmhach. Sàbhailte.
Boillsg. Brag.
Cuideigin. Rudeigin. Tachairt. Cunnart.
Boillsg, boillsg. Brag. Brag, Brag.
Cho mòr. Cho àrd. Cha tèid
Boillsg
BRAG
a stad. Dè nì? Cà bheil? Cuidi
Boillsg
BRAG
Chmicuidigindèthatachairt
BOILLSG! BRAG BRAG BRAG.

Toradh na Bliadhn’ Ùire: Cac agus mùn agus deòir.


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: