Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal a’ Ghearrain le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn film goirid. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 25 Gearran 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns an Fhaoilleach, b' i Vivienne Goodman (aois 11) a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh laghairt a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Vivienne, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Vivienne:

An sin chunnaic mi rudeigin. Rudeigin mòr purpaidh mar laghairt. Bha e a’ tighinn thugam. Na b’ fhaisge is na b’ fhaisge. Dè bh’ ann? Cò às a bha e? An robh e cunnartach? An sin bha e air falbh. A-mach à sealladh gu bràth ...