Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal a’ Chèitein le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo, tha Urras Leabhraichean na h-Alba ag obrachadh cuide ris a’ bhuidheann Scottish Adoption agus thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn uchd-mhacachd. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais* bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 26 Cèitean 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

(*Ri linn na bacaidhean co-cheangailte ri COVID-19, bidh dàil ann mus tèid againn air duais na mìos seo a phostadh.)

 

Anns a’ Ghiblean, b' e Iain MacRath a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, mu dheidhinn paidhir ghlainnichean. Meal do naidheachd, Iain, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Iain:

Speuclairean

Bha Maighstir Dolan toilicht’ nach fhaiceadh duine e a' snàmh is a' gabhail na grèine. Glan-rùisgte. An dèidh greis, thill e gu chuid aodaich air a' mhachair. Cha robh air fhàgail ach càrn na cheò is paidhir speuclairean air a' mhullach. Bhiodh coiseachd gu math fada aige air ais dhan taigh-sgoile.