Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal a' Chèitein le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, a tha stèidhichte air trèan fo-thalamh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: meadhan-là air 28 Cèitean 2019.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns a' Ghiblean, b' e Aonghas MacGill-Eain a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. 'S e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh tagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal far an robh seillean a' nochdadh. Meal do naidheachd, Aonghais, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!


Agus seo sgeulachd Aonghais:

Bha i na suidhe air a' bhruach, uisge fuar an locha ma casan.  Bha a làmhan a' slìobadh an fhraoich, agus an-dràsta 's a rithist thogadh i a sùilean a dh’amharc na sgòthan a' sgapadh à sealladh gu tuath.

Dh'èirich dranndan seillein bhon mhonadh; bhiodh blàths-leighis an t-samhraidh faisg.

Mhaireadh i.A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: