Leugh is Seinn le Linda 2019-20

Seiseanan-leughaidh Gàidhlig Loma-làn Sgeulachdan, Òrain is Gheamannan!

Bidh Leugh is Seinn le Linda a’ gabhail àite ann am bùth Chomhairle nan Leabhraichean eadar 1.00-2.00f agus 2.00-3.00f, gu h-àbhaisteach air an Disathairne mu dheireadh dhen mhìos (bheiribh sùil air a' chlàr-ama gu h-ìseal). Tha an tachartas seo freagarrach do chloinn aois 0-5. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn, bidh spòrs gu leòr ann!

Leis gu bheil na seiseanan aig Linda a' fàs nas trainge a h-uile mìos, feumaidh sinn a-nis iarraidh air pàrantan clàradh air Eventbrite airson tiogaidean an-asgaidh. Gheibhear ceanglaichean gu Eventbrite ron a h-uile seisean. (Chan fheum pàrantan tiogaid a ghleidheadh dhaibh fhèin!)

Dèitichean 2020:

Disathairne 29 Gearran 2020
Disathairne 
28 Màrt 2020
Disathairne 
25 Giblean 2020
Disathairne 
23 Cèitean 2020
Disathairne 
20 Ògmhios 2020 (Pàrtaidh an t-Samhraidh)

Leugh is Seinn le Linda air Chuairt!

 

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cur sreath de sheiseanan Leugh is Seinn le Linda air dòigh anns na h-Eileanan an Iar mar phàirt de Sheachdain Leabhraichean na h-Alba (18-22 Samhain 2019).
Bidh sinn a’ tadhal air an Eilean Sgitheanach, Leòdhas, Na Hearadh, Uibhist (a Deas agus a Tuath), Barraigh agus Èirisgeigh agus tha sinn airson cothrom a thoirt do bhuidhnean pàrant is pàiste, sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean agus leabharlainn anns na sgìrean seo seisean a chur air dòigh.

Nam biodh ùidh agaibh ann an seisean Leugh is Seinn le Linda tron t-seachdain sin, cuiribh fios thugainn, ag innse dhuinn:

  • Càite a bheil thu ag iarraidh seisean(an)
  • Dè an latha a b’fheàrr leibh (agus latha sam bith nach biodh freagarrach)
  • Dè an uair a b’fheàrr leibh (agus uairean nach biodh freagarrach)
  • Dè an aois air am biodh an t-seisean ag amas (m.e. 0-3 / 3-5 / 0-5 / Clas 1 /2 / 3)
  • Cia mheud a tha sibh an dùil a bhiodh aig an t-seisean (ma bhios barrachd na 20 ann, bhiodh e na b’fheàrr dà sheisean a dhèanamh)

 

Cha bhi cosgaisean sam bith ceangailte ri na seiseanan seo.

Leis gu bheil againn ri clàr-ama gu math farsaing a chur air dòigh, chan urrainn dhuinn dearbhadh gum faigh sibh seisean air an latha / aig an uair a b’fheàrr leibh – mar sin, bhitheamaid nur comain nan innseadh sibh dhuinn a bheil latha sam bith nach biodh idir freagarrach.
Cuiridh sinn fios thugaibh cho luath ’s a tha sinn air clàr-ama dhearbhadh.

A bharrachd air seiseanan do chloinn, bidh sinn a’ reic leabhraichean Gàidhlig, gus am faigh coimhearsnachdan leabhraichean a cheannach ro àm na Nollaige. Nam biodh ùidh agaibh fèill-reic a chur air dòigh anns an sgìre agaibh, cuiribh fios thugainn. Gabhaidh fèilltean-reic a chur air dòigh air an oidhche cuideachd, nam biodh sin freagarrach dhan a’ choimhearsnachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, no airson seisean / fèill-reic leabhraichean a chur air dòigh, cuiribh fios gu Joe Sanders, Oifigear Reic is Margaideachd:
post-d
Phone: 0141 337 6211