Luchd-buannachaidh nan Duaisean Litreachais 2020

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2020 a chumail le tachartas air-loidhne air YouTube air 17 Sultain. Thoir sùil air an seo.

An Leabhar Ficsein as Fheàrr (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn)
An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile, Mòrag Anna NicNèill (Acair)

 

An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr (Duais Ruaraidh MhicThòmais)
Cluaintean Uaine, Seòras Moireach agus Dòmhnall MacIllÌosa (Acair) 

 

An Leabhar Neo-fhicsein as Fheàrr (Duais Dhòmhnaill Meek)
The Highest Apple / An Ubhal as Àirde, deas. Wilson McLeod & Mìcheal Newton (Francis Boutle) 

 

Seòl mo Bheatha, Dòmhnall Eachann Meek (CLÀR) 

 

An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh
Mo Ghranaidh agus an Losgann Mòr, Marie C. NicAmhlaigh, (Acair) 

 

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh
Ailig agus an Dalek Gàidhlig, Shelagh Chaimbeul 

 

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do dh’Inbhich
Linne Dhomhainn, Alistair Paul