Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean mothachail air na duilgheadasan a th' aig pàrantan aig nach eil Gàidhlig, aig a bheil clann a tha ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Airson taic a thoirt dha na pàrantan seo, tha sinn air bileag a chruthachadh anns a bheil fiosrachadh mu dheidhinn leabhraichean agus goireasan a tha rim faighinn aig diofar aoisean, bho phàistean suas gu inbhich òga.

Faigh am bileag an seo

Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh bhileagan, cuir fios chun Oifigear Reic is Margaideachd, fòn gu 0141 337 6211 no thig a-steach dhan a' bhùth!