DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2018 - NA DUAISEAN

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2018 - NA DUAISEAN


Rosemary Ward còmhla ri Ruairidh MacIlleathain, neach-buannachaidh Duais Dhòmhnaill Meek 2018

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek 2018 airson Leabhar na Bliadhna a bhuileachadh air Ruairidh MacIlleathain airson na nobhail Còig Duilleagan na Seamraig, aig cuirm shònraichte aig Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd an Glaschu air Diardaoin 4 Dàmhair. Bha a’ chiad nobhail aig Ruairidh, An Creanaiche (Sandstone Press) air geàrr-liosta Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2015.

Thàinig leudachadh air an fharpais le maoineachadh o Bhòrd na Gàidhlig, agus mar thoradh air an sin chaidh dithis sgrìobhadair eile dhachaigh le duaisean cuideachd. Bha Marion F. Nic’IlleMhoire à Barraigh, a choisinn àite air Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra le Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2017, anns an dàrna àite leis a’ chiad chruinneachadh bàrdachd aice, Adhbhar ar Sòlais. B’ ann air Aonghas Pàdraig Caimbeul a chaidh an treasamh duais a bhuileachadh airson na nobhail-eucoir aige, Constabal Murdo.

Thèid na trì pìosan sgrìobhaidh a choisinn duaisean fhoillseachadh anns na beagan mhìosan a tha romhainn: thèid Constabal Murdo a chur air bhog le Luath Press aig a’ Mhòd Nàiseanta ann an Dùn Omhain air 17 Dàmhair, bidh Clò a’ Bhradain a’ foillseachadh Adhbhar ar Sòlais anns an t-Samhain, agus thèid Còig Duilleagan na Seamraig fhoillseachadh le CLÀR ann an 2019.

Thuirt Rosemary Ward, Ceannard Chomhairle nan Leabhraichean (aig àm nan Duaisean), “Tha e na thoileachas mòr gun do choisinn an dà chuid sgrìobhadairean ùra agus sgrìobhadairean stèidhichte duaisean na bliadhna-sa. ’S e adhbhar misneachd a th’ ann do sgrìobhadh is foillseachadh na Gàidhlig anns na bliadhnaichean ri teachd gu bheil sgrìobhadairean a’ tighinn am bàrr aig ìre cho àrd. Meal a naidheachd air a h-uile duine a ghabh pàirt anns an fharpais am-bliadhna, agus gu h-àraidh orrasan a ràinig a’ gheàrr-liosta.”

Chaidh luaidh a dhèanamh air Rosemary fhèin aig an tachartas, is i a’ fàgail na buidhne às dèidh ochd bliadhnaichean airson dreuchd ùr a thòiseachadh aig Urras Leabhraichean na h-Alba. Chaidh moladh a dhèanamh air an lèirsinn agus adhartas a tha Rosemary air a thoirt do litreachas na Gàidhlig thairis air na bliadhnaichean.

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh le Comhairle nan Leabhraichean, an co-bhann ri Alba Chruthachail, ann an 2010 le sùil gum misnich is gun cuidich i sgrìobhadairean Gàidhlig ùra agus sgrìobhadairean stèidhichte. Bha measgachadh de bhàrdachd, ficsean do dh’inbhich, ficsean do chloinn agus sgeulachdan goirid am measg nan tagraidhean am bliadhna.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: