DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2017 - NA DUAISEAN

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2017 - NA DUAISEAN


Iain MacRath, neach-buannachaidh Duais Dhòmhnaill Meek 2017 © Dealbh le Julie Broadfoot

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek 2017 airson Leabhar na Bliadhna a bhuileachadh air an cleasaiche Iain MacRath airson an dealbh-chluich Taigh Sheonachain, aig cuirm shònraichte aig Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd an Glaschu air Diardaoin 5 Dàmhair. B’ e seo a’ chiad turas a chaidh a’ phrìomh dhuais gu leabhar dràma.

Thàinig leudachadh air an fharpais le maoineachadh o Bhòrd na Gàidhlig, agus mar thoradh air an sin chaidh dithis sgrìobhadair eile dhachaigh le duaisean cuideachd. Bha Eòghan Stiùbhart, neach-teagaisg Gàidhlig aig Acadamaidh Alanais, anns an dàrna àite leis a’ chiad chruinneachadh bàrdachd aige, Beum Sgèithe, agus b’ ann air Mòrag Anna NicNèill à Barraigh a chaidh an treasamh duais a bhuileachadh airson an leabhar cloinne aice, Èiginn Ùisdein. B’ e seo a’ chiad turas cuideachd a tha na trì pìosan sgrìobhaidh a choisinn duaisean fhathast rim foillseachadh.

Thuirt Rosemary Ward, Ceannard Chomhairle nan Leabhraichean, “Tha e na thoileachas mòr gur iad trì sgrìobhadairean ùra gun fhoillseachadh fhathast a choisinn duaisean na bliadhna-sa. ’S e adhbhar misneachd a th’ ann do sgrìobhadh is foillseachadh na Gàidhlig anns na bliadhnaichean ri teachd gu bheil sgrìobhadairean ùra a’ tighinn am bàrr aig ìre cho àrd. Meal a naidheachd air a h-uile duine a ghabh pàirt anns an fharpais am-bliadhna, agus gu h-àraidh orrasan a ràinig a’ gheàrr-liosta.”

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh le Comhairle nan Leabhraichean, an co-bhann ri Alba Chruthachail, ann an 2010 le sùil gum misnich is gun cuidich i sgrìobhadairean Gàidhlig ùra agus sgrìobhadairean stèidhichte. Bha measgachadh de bhàrdachd, ficsean do dh’inbhich, ficsean do chloinn, eachdraidh-beatha agus dràma am measg nan tagraidhean am bliadhna.

Seall air bhideò bho BBC An Là

Chìthear tuilleadh dealbhan bhon oidhche air an duilleag Facebook againn

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: