DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2019

DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2019


Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean na h-Alba air dithis ainmeachadh mar luchd-glèidhidh Dhuaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2019.

’S iad an dithis a bhios a’ gabhail pàirt anns an sgeama brosnachaidh am-bliadhna, June Ghreumach, oide pàirt-ùine aig Colaiste a’ Chaisteil ann an Steòrnabhagh, agus Liam Alastair Crouse, oifigear conaltraidh Gàidhlig aig Ceòlas ann an Uibhist a Deas. Bidh iad a’ leantainn sreath de sgrìobhadairean eile a shoirbhich air an sgeama, leithid Calum L. MacLeòid, Mòrag Anna NicNèill agus Marion F. NicIlleMhoire, a tha uile air leabhraichean fhoillseachadh bho chionn ghoirid.

Tha an iomairt leasachaidh seo, a thòisich ann an 2010, ag amas air prògram de thaic phroifeiseanta agus chùrsaichean trèanaidh a chur air dòigh do gach sgrìobhadair Gàidhlig a bhios a’ gabhail pàirt. Thairis air a’ bhliadhna seo bidh cothrom aig June agus Liam a dhol an sàs ann am prògram a’ gabhail a-steach stiùireadh bho sgrìobhadairean stèidhichte, trèanadh airson an sgilean a leasachadh agus seachdain sgrìobhaidh aig Ionad Moniack Mhòr faisg air Inbhir Nis. Cuideachd, gheibh iad cothrom ùine a chur seachad cuide ri daoine eile aig an aon ìre nan cuid sgrìobhaidh agus an obair a leughadh gu poblach aig taisbeanadh sònraichte an Dùn Èideann.

Gheibhte tuilleadh fiosrachaidh mu luchd-gleidhidh Dhuaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2019, cuide ri earrannan dhen sgrìobhadh aca, air làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean an seo

June Ghreumach


Liam Alastair Crouse


Chaidh seo ùrachadh air 4 Gearran 2019

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: