DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2020

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean na h-Alba air dithis ainmeachadh mar luchd-buannachaidh Dhuaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020.

’S iad an dithis a bhios a’ gabhail pàirt anns an sgeama brosnachaidh am-bliadhna, an neach-ciùil Màiri Anna NicUalraig a tha a’ fuireach an Loch Abar, agus Andreas Wolff, a tha na neach-naidheachd stèidhichte an Earra-Ghàidheal. Bidh iad a’ leantainn sreath de sgrìobhadairean eile a shoirbhich air an sgeama, leithid Mòrag Law, Calum L. MacLeòid agus Mòrag Anna NicNèill, a tha uile air leabhraichean fhoillseachadh bho chionn ghoirid.

Tha an iomairt leasachaidh seo, a thòisich ann an 2010, ag amas air prògram de thaic phroifeiseanta agus chùrsaichean trèanaidh a chur air dòigh do gach sgrìobhadair Gàidhlig a bhios a’ gabhail pàirt. Thairis air a’ bhliadhna seo bidh cothrom aig Màiri Anna agus Andreas a dhol an sàs ann am prògram a’ gabhail a-steach stiùireadh bho sgrìobhadairean stèidhichte, trèanadh airson an sgilean a leasachadh agus seachdain sgrìobhaidh aig Ionad Moniack Mhòr faisg air Inbhir Nis. Cuideachd, gheibh iad cothrom ùine a chur seachad cuide ri daoine eile aig an aon ìre nan cuid sgrìobhaidh agus an obair a leughadh gu poblach aig taisbeanadh sònraichte an Dùn Èideann.

Gheibhte tuilleadh fiosrachaidh mu luchd-gleidhidh Dhuaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020, cuide ri earrannan dhen sgrìobhadh aca, air làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean an seo

Màiri Anna NicUalraig agus Andreas Wolff

 

Dealbh le Rob McDougall.

 

Chaidh seo ùrachadh air 20 Faoilleach 2020