Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020 - Na Sgrìobhadairean

 

Màiri Anna NicUalraig (dealbh le Rob McDougall)

Màiri Anna NicUalraig

Rugadh agus thogadh Màiri Anna mar Ghàidheal ann an ceann a deas baile ioma-chultarach Ghlaschu, agus tha i a-nis air a dachaigh a dhèanamh ann an Loch Abar. Tha i aithnichte mar bhall de theaghlach ainmeil a thaobh ciùil a bhuinneas dhan Eilean Sgitheanach, agus bhuinneadh a h-athair do Thioriodh, eilean a tha ainmeil a thaobh a liuthad bhàrd.

Neach-ciùil a th’ innte, a choisinn iomadach duais, agus b’ ann le òrain a thòisich i na sgrìobhadair, le brosnachadh bho charaidean agus luchd-taic leithid Aonghas Dubh MacNeacail agus Dòmhnall Meek. Dh’èirich dà chlàr a fhuair àrd-mholadh às a saothair fad bhliadhna mar neach-ciùil air mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig. Air aon dhuibh, ‘An Dàn’, bha cuid de na h-òrain ùra a sgrìobh i fhèin.

Bha i na cho-dheasaiche air Fonn: Music and a Sense of Place in a Gaelic Family Song Tradition (Acair Ltd, 2013), eachdraidh is fiosrachadh a teaghlach, a choisinn Duais Leabhar na Bliadhna aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus Duais Ealain is Cultar aig Duaisean Nàiseanta na Gàidhlig. Ann an 2018, sgrìobh Màiri Anna na h-òrain agus na fuinn airson ‘Deeds not Words’, dealbh-chluich a bha a’ dèanamh luaidh air eachdraidh bhòt nam ban anns na h-Eileanan an Iar. Am measg nam pròiseactan anns a bheil i an sàs an-dràsta, tha rannsachadh air Abhainn Chluaidh tro cheòl is fhaclan, bho màthair-uisge na h-aibhne gu ruige a beul, agus air a baile fhèin, Glaschu.

 

Cliog an seo airson earrann sgrìobhaidh le Màiri Anna fhaicinn.

 

Andreas Wolff (dealbh le Rob McDougall)

Andreas Wolff

Rugadh Andreas Wolff air eilean poilitigeach Berlin an Iar agus nuair a thadhail e air eileanan na h-Alba na dheugaire, thuit e ann an gaol leotha agus leis a' chultar Ghàidhlig. Thàinig e a dh'Alba a dh'fhuireach 16 bliadhna air ais agus cheumnaich e bho Shabhal Mòr Ostaig le BA (le Urram) is e a-nis ag obair mar fhear-naidheachd dha BBC ALBA ann an Earra-Ghàidheal, an Alba agus san Roinn Eòrpa.

Tha Andreas airson a bhith ri sgrìobhadh siubhail fada agus sgrìobhadh aithriseach eile is e a' togail air na sgilean aige mar fhear-naidheachd gus sgeulachdan innse.

 

Cliog an seo airson earrann de sgrìobhadh-siubhail le Andreas a leughadh.

 

Dealbhan le Rob McDougall.

 

Chaidh seo ùrachadh air 21 Faoilleach 2020