Farpaisean-sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach farpais air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

 

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba – Sùil air ais air na 1980an Gàidhlig: Gairm airson freagairtean ealain

Ceann-latha: Diluain 24 Gearran 2020
Làrach-Lìn: Leabharlann Nàiseanta na h-Alba
Tha Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a’ tabhann còig chothroman airson nan ‘1980an Gàidhlig’ a thoirt beò, le gairm son freagairtean ealain sna roinnean a leanas: òran / ealain lèirsinneach / ceàird / sgrìobhadh cruthachail / gèam sgoile. Tha maoineachadh suas gu luach £1,250 ri fhaotainn airson aon fhreagairt anns gach roinn.

 

Duais Bhàrdachd Edwin Morgan 2020

Ceann-latha: Diluain 2 Màrt 2020
Làrach-Lìn: Edwin Morgan Trust
Tha Duais Bhàrdachd Edwin Morgan 2020 a-nis fosgailte do thagraidhean o bhàird òga Albannaich no bhàird òga a’ fuireach an Alba. Tha an duais ga buileachadh gach dàrna bliadhna le sporan de £20,000 a’ dol chun a’ chruinneachadh bàrdachd neo-fhoillsichte as fheàrr le bàrd Albannach aois 30 no nas òige. Duais £2,500 airson an dàrna àite, le £1,000 dhaibhsan air a’ gheàrr-liosta.

 

Alba ann an 2030 - Farpais sgeulachdan goirid

Ceann-latha: Didòmhnaich 15 Màrt 2020
Làrach-Lìn: Shoreline of Infinity
Tha Cymera (Fèis Litreachais na h-Alba airson Sgrìobhadh Ficsean Saidheansail, Fantasachd agus Oillt) agus an iris ficsean saidheansail, Shoreline of Infinity a’ tighinn còmhla a-rithist airson farpais sgeulachdan goirid a chur air bhonn. ’S e cuspair na farpais Alba 2030: cò ris a dh’fhaodadh ar beatha ann an Alba ri Teachd a bhith coltach? Dà roinn de dhuaisean: 14-17 bliadhna / 18 bliadhna+. Gheibh luchd-buannachaidh gach roinn £75 an urra agus thèid na sgeulachdan aca fhoillseachadh ann an Shoreline of Infinity (Cymera Special). Gheibh iad cuideachd tiogaid an-asgaidh gu bùth-obrach den roghainn fhèin aig Fèis Cymera. Gheibh na sgrìobhadairean san dàrna àite anns gach roinn tiogaidean gu dà thachartas den roghainn fhèin aig an fhèis.

 

Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba): Farpais Sgrìobhaidh Cho-fhad-thràth an Earraich 2020

Ceann-latha: Dimàirt 31 Màrt 2020
Làrach-Lìn: Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba)
Còig roinnean sgrìobhaidh: bàrdachd (fosgailte); sgeulachdan goirid (fosgailte); grad-fhicsean (fosgailte); bàrdachd no grad-fhicsean sa Ghàidhlig; bàrdachd no grad-fhicsean ann an Albais. Faodaidh sgrìobhadairean na thogras iad de thagraidhean a chur a-steach gu gach roinn fhad ’s a tha a’ chìs iomchaidh nan cois. Duaisean anns gach roinn: A’ chiad duais £100; Dàrna àite £25; Treas àite £10.