Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba – tagraidhean airson leabhran

Ceann-latha: Didòmhnaich 24 Cèitean 2020
Làrach-Lìn: Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba
Tha Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba a-nis a’ gabhail ri tagraidhean airson an dàrna iris ann an sreath de leabhrain. Cuspair: Bailtean mòra ’s beaga. Tha fàilte air bàrdachd agus grad-fhicsean neo-fhoillsichte, sgrìobhte ann an aon de chànanan na h-Alba. Dàin de suas ri 25 loidhne, suas ri 300 facal de ghrad-fhicsean. Gheibh na sgrìobhadairean soirbheachail lethbhreac dhen leabhran agus tuarastal de £10. Bheir sùil air an làrach-lìn airson stiùireadh agus riaghailtean.

Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige 2020

Ceann-latha: Dihaoine 29 Cèitean 2020
Làrach-Lìn: Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige 2020
Farpais bhàrdachd eadar-nàiseanta na h-Alba - fosgailte dhan t-sluagh. Roinnean fa leth airson bàrdachd ann am Beurla, Gàidhlig agus Albais, duaisean shònraichte airson tàlant ùr agus airson leabhran. Thèid na duaisean a bhuileachadh aig Fèis Leabhraichean Baile na h-Ùige as t-fhoghar. Duais airson bàrdachd Ghàidhlig: £500; an dàrna àite: £200.

In Tune with Nature

Ceann-latha: Didòmhnaich 31 Cèitean 2020
Làrach-Lìn: In Tune with Nature
Tha Fèis Rois agus Dualchas Nàdair na h-Alba a’ cur fàilte air tagraidhean bho luchd-ciùil de gach seòrsa, aois 16+, airson ceòl ùr a chur ri chèile stèidhichte air aon de dheich Thèarmannan Nàdair Nàiseanta air feadh na dùthcha. Gheibh deich neach-ealain shoirbheachail duais de £500 an urra agus cothrom air film a dhèanamh aig an làrach tèarmainn a thug brosnachadh dhaibh agus pàirt a ghabhail ann an tachartasan beò tron bhliadhna. Tha òrain ùra Ghàidhlig air am brosnachadh gu sònraichte. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Your Stories: An t-àm ri teachd

Ceann-latha: Dihaoine 5 Ògmhios 2020
Làrach-Lìn: Urras Leabhraichean na h-Alba: Your Stories
Mar phàirt de phròiseact sgrìobhaidh bliadhnail Urrais Leabhraichean na h-Alba – Your Stories – tha daoine air feadh Alba gam brosnachadh gus na sgeulachdan aca mun àm ri teachd a chur a-steach. Faodar sgeulachd, dàn, dealbh-chluich, litir no fiù ’s sreath-coimaig a dhèanamh ann an Gàidhlig, Albais no Beurla. Thèid gach tagradh fhoillseachadh air làrach-lìn an Urrais agus nochdaidh taghadh dhuibh ann an leabhran aig Seachdain Leabhraichean na h-Alba. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Comunn na Gàidhlig - Farpais sgrìobhaidh

Ceann-latha: Diluain 8 Ògmhios 2020
Làrach-Lìn: Comunn na Gàidhlig
Mar phàirt de Bhliadhna Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba 2020, sgrìobh sgeulachd ghoirid sa Ghàidhlig air a’ chuspair: Air a’ Chladach. Duaisean anns na roinnean a leanas: Aois 8-12 bliadhna/ 500-700 facal/ 1d duais: £30 + £20 àirleas bho Chomhairle nan Leabhraichean; 2na àite: £20. Aois 13-17 bliadhna/ 700-900 facal/ 1d duais: £50 + £30 àirleas bho Chomhairle nan Leabhraichean; 2na àite: £30.