Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

ASLS: New Writing Scotland 39

Ceann-latha: Diciadain 30 Sultain 2020
Làrach-Lìn: New Writing Scotland
Tha fàilte air tagraidhean chun na h-ath iris de New Writing Scotland, ri fhoillseachadh as t-samhradh 2021, bho sgrìobhadairean Albannach no stèidhichte an Alba, sgrìobhte ann an aon de chànanan na h-Alba. Fosgailte dhan h-uile seòrsa de sgrìobhadh, suas ri ceithir dàin neo aon phìos rosg, gun a bhith nas fhaide na 3,500 facal. Feumadh an obair a bhith gun fhoillseachadh agus às aonais aonta foillseachaidh an àite eile. Thèid tuarastal de £20 gach duilleag foillsichte a phàigheadh.

Bàrdachd dha na Seirbheisean Sòisealta: Gairm airson Dàin

Ceann-latha: Diciadain 30 Sultain 2020
Làrach-Lìn: Leabharlann Bàrdachd na h-Alba
Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, ann an co-bhann le Oilthigh Dhùn Èideann agus Oilthigh Napier, ag ullachadh cruinneachadh de bhàrdachd airson luchd-obrach ùra anns na seirbheisean sòisealta. Cuir a-steach suas ri 2 dhàn + aithris-beatha ghoirid de 100 facal. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Duaisean Michael Marks airson Paimhleidean Bàrdachd

Ceann-latha: Diciadain 30 Sultain 2020
Làrach-Lìn: Michael Marks Awards
Chaidh Duaisean Michael Marks airson paimhleidean bàrdachd a stèidheachadh ann an 2009 airson brosnachadh a thoirt air a’ chruth agus airson taic a chumail ri bàird agus ri foillsichearan bàrdachd. Am measg nan duaisean tha Duais airson Paimhleid ann an Cànan Ceilteach, le duais de £2,000 na chois agus cothrom mar Bhàrd Michael Marks air Mhuinntearas aig Ionad Harvard airson Eòlais Greugach sa Ghrèig. Thèid an luchd-buannachaidh ainmeachadh air 14 Dùbhlachd 2020.