Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba): Farpais Sgrìobhaidh Cho-fhad-thràth an Earraich 2020

Ceann-latha: Dimàirt 31 Màrt 2020
Làrach-Lìn: Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba)
Còig roinnean sgrìobhaidh: bàrdachd (fosgailte); sgeulachdan goirid (fosgailte); grad-fhicsean (fosgailte); bàrdachd no grad-fhicsean sa Ghàidhlig; bàrdachd no grad-fhicsean ann an Albais. Faodaidh sgrìobhadairean na thogras iad de thagraidhean a chur a-steach gu gach roinn fhad ’s a tha a’ chìs iomchaidh nan cois. Duaisean anns gach roinn: A’ chiad duais £100; Dàrna àite £25; Treas àite £10.

Scottish PEN - Iris 'PENning'

Ceann-latha: Dimàirt 31 Màrt 2020
Làrach-Lìn: Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba)
Tha iris 'PENning' le Scottish PEN fosgailte do thagraidhean air a' chuspair "Foighidinn". Cuir a-steach suas ri 3 dàin nas giorra na 50 loidhne an urra NO aon phìos rosg no sgrìobhadh neo-fhicsean nas giorra na 2,000 facal. Faodaidh tagradh a bhith ann an cànan sam bith, fhad 's a tha eadar-theangachadh gu Beurla no Albais na chois. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Scottish PEN.

Na Duaisean Litreachais 2020

Ceann-latha: Dihaoine 1 Cèitean 2020
Làrach-Lìn: Na Duaisean Litreachais 2020
Tha fàilte air tagraidhean bho fhoillsichearan no sgrìobhadairean airson leabhraichean Gàidhlig a chaidh fhoillseachadh eadar 1 Cèitean 2019 agus 30 Giblean 2020 ann an ceithir roinnean - ficsean, neo-fhicsean, bàrdachd agus leabhraichean cloinne. Tha duaisean fa leth ann airson sgrìobhadh neo-fhoillsichte do chloinn no inbhich. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean.

Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige 2020

Ceann-latha: Dihaoine 29 Cèitean 2020
Làrach-Lìn: Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige 2020
Farpais bhàrdachd eadar-nàiseanta na h-Alba - fosgailte dhan t-sluagh. Roinnean fa leth airson bàrdachd ann am Beurla, Gàidhlig agus Albais, duaisean shònraichte airson tàlant ùr agus airson leabhran. Thèid na duaisean a bhuileachadh aig Fèis Leabhraichean Bhaile na h-Ùige as t-fhoghar. Duais airson bàrdachd Ghàidhlig: £500; an dàrna àite: £200.