Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Faicibh cuideachd farpais mhìosail Ficsean 50 Facal an seo.
Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Young Films Foundation: Sgrìobhadairean air Mhuinntireas 2021/22

Ceann-latha: Diluain 19 Giblean 2021
Làrach-Lìn: Young Films Foundation
Tha Young Films Foundation ag amas air luchd-sgrìobhaidh film is telebhisean tàlantach ùr a bhrosnachadh agus a thoirt air adhart. ’S e prògram fad bliadhna a th’ ann an YFF21, le seachdain stèidhichte san Eilean Sgitheanach. Gheibh seachdnar luchd-sgrìobhaidh ùr cothrom sgriobt a sgrìobhadh airson dràma telebhisean, comadaidh no film agus obrachadh air fo stiùir luchd-eòlais craolaidh thairis air bliadhna bhon Ògmhios 2021 chun Iuchair 2022. Bidh aon àite air a ghleidheadh air a’ phrògram airson pròiseact Ghàidhlig. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba): Farpais Co-Fhad nan Tràth Earraich 2021

Ceann-latha: Dihaoine 30 Giblean 2021
Làrach-Lìn: Caidreachas nan Sgrìobhaiche (Alba)
Tha còig roinnean san fharpais: bàrdachd (fosgailte); sgeulachd ghoirid (fosgailte); grad-fhicsean (fosgailte); bàrdachd no grad-fhicsean sa Ghàidhlig; bàrdachd no grad-fhicsean an Albais. Chan eil an àireamh de thagraidhean cuingealaichte fhad ’s a tha a’ chìs iomchaidh nan cois. Duaisean anns gach roinn: A’ chaid duais £100; an dàrna duais £25; an treas duais £10. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige 2021

Ceann-latha: Diluain 31 Cèitean 2021
Làrach-Lìn: Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige 2021
'S e farpais eadar-nàiseanta na h-Alba a th' ann am Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige. A bharrachd air bàrdachd Bheurla, tha farpaisean sònraichte ann airson bàrdachd Ghàidhlig, bàrdachd Albais, sgrìobhadair ùr à Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh, agus duais air ainmeachadh mar chuimhneachan air Alastair Reid airson na paimhleid as fheàrr. Thèid cuirm dhuaisean a chumail as t-fhoghar mar phàirt de Fhèis Leabhraichean Bhaile na h-Ùige. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.