Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Northwords Now: Iris 40, Am Foghar-An Geamhradh 2020

Ceann-latha: Dihaoine 31 Iuchar 2020
Làrach-Lìn: Northwords Now
Iris litreachais a bhios a’ nochdadh dà thuras sa bhliadhna. Tha fàilte air tagraidhean chun na h-ath iris, ri fhoillseachadh san Dàmhair 2020. Cuiribh a-steach suas ri trì sgeulachdan goirid no sia dàin anns a’ Ghàidhlig, sa Bheurla, an Albais no dualchainnt sam bith dhiubh. Bu chòir dhan obair a bhith gun fhoillseachadh roimhe ann an clò no air-loidhne. Bidh tuarastal air a phàigheadh airson tagraidhean soirbheachail.

ASLS: New Writing Scotland 39

Ceann-latha: Diciadain 30 Sultain 2020
Làrach-Lìn: New Writing Scotland
Tha fàilte air tagraidhean chun na h-ath iris de New Writing Scotland, ri fhoillseachadh as t-samhradh 2021, bho sgrìobhadairean Albannach no stèidhichte an Alba, sgrìobhte ann an aon de chànanan na h-Alba. Fosgailte dhan h-uile seòrsa de sgrìobhadh, suas ri ceithir dàin neo aon phìos rosg, gun a bhith nas fhaide na 3,500 facal. Feumadh an obair a bhith gun fhoillseachadh agus às aonais aonta foillseachaidh an àite eile. Thèid tuarastal de £20 gach duilleag foillsichte a phàigheadh.