Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal a' Ghearrain le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig mu dheidhinn turas air baidhg, ann an suas ri 50 facal. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 27 Gearran 2018.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an t-Samhain, 's e Mìcheal Bauer a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd anns an robh blasad bìdh sràide a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Meal do naidheachd, a Mhìcheil, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo an sgeulachd aig Mìcheal:

Shuidh am bodach aig bòrd beag air stiall chumhang de chabhsair eadar seann bhalla agus gleadhraich na sràide. Caractaran àrsaidh dearga ag innse gur buill-èisg biadh an latha. A’ cuimhneachadh gaol màthar is co-chomann a’ bhìdh, faireachdainnean ga bhualadh mar stuagh. Is an àite bìdh, a’ blasadh deòir shearbh-mhilis na cuimhne.


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: