Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal an Fhaoillich le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil laghairt (lizard) a’ nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 28 Faoilleach 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns an Dùbhlachd, b' e Calum Torrens (aois 12) a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh bothan geamhraidh a’ nochdadh. Meal do naidheachd, a Chaluim, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Chalum:

Am measg nan craobhan chan eil duine ann ach mise, air chrith leis an fhuachd.

Chùm mi an teine a' dol airson mo thilleadh bhon fhuachd.

Le eagal mo bheatha, thog mi mo chasan airson lorg am fiodh a chùm mi beò.

Air ais san t-seòmar bhlàth, a' cadal leum fhèin.