Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal na Dùbhlachd le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, anns a bheil fèist mhòr gheamhraidh a' nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 11 Dùbhlachd 2018.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an Dàmhair, b' e Ruairidh MacIlleathain a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. 'S e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh tagraichean, sgeulachd mu dheidhinn neach-tadhail ris nach eil dùil a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Meal do naidheachd, a Ruairidh, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Ruairidh:

‘Tha mi seachd searbh sgìth dhen sgrìobadh mhallaichte seo!’ An doras air a tharraing fosgailte gu grad. Cù mòr uaine air an stairsnich, a chluasan cho dearg ris an fhuil. Cù-sìthe! Bi fialaidh dha no trèigidh do bheath’ thu! ‘A choin bhrèagha bheannaichte, thigibh a-staigh agus dèanaibh ur garadh …’


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: