Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal an Lùnastail le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn cuideigin a' gnogadh aig doras. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 28 Lùnastal 2018.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an Iuchar, b' e Seonaidh Adams a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. 'S e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd mu dheidhinn dealbh air a peantadh a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Mealaibh ur naidheachd, a Sheonaidh, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean ribh!

Agus seo sgeulachd Sheonaidh:

Bha an t-eadar-sholas gorm-purpaidh. Bha agus na cruthan daonna. Le bloighean ruadh, geal, buidhe agus glas. Bho pholl, cailc, clach agus brìgh lusach. Gach fèith, gach alt, gach cuisle.

Buill-airm. A’ tighinn gar spadadh. Chan ionann iad agus ìomhaighean geala na Roimhe.

Borb. Righinn. Dathte. Dùthchasach.

Cruithnich. Dealbh beò.


Anns an Ògmhios, b' e Abel Warries a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. 'S e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd stèidhichte air tràigh a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Mealaibh ur naidheachd, Abel, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean ribh!

Agus seo sgeulachd Abel:

Cho fad air falbh o bhailtean mòra, bha na rionnagan saor. B’ iadsan rìghrean nan speur. Dh’fhaoidte gur ann airson an coimhead-san a thàinig an caraidean a-mach às a’ mhuir an oidhch’ ud; sin comas-tàlaidh nan reultan os ar cionn. Cha mhothaichte do mhòr-uaigh ghainmheil nan crosgagan gus an ath-mhadainn.


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: