Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal a' Ghiblein le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn neach a tha a' seasamh gu daingeann airson rud anns a bheil iad a' creidsinn. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 1 Cèitean 2018.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an Gearran, 's e Iain MacRath a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd anns an robh turas baidhg a nochdadh a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Mealaibh ur naidheachd, Iain, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean ribh!

Agus seo sgeulachd Iain:

B' e sgreuch a dhùisg Lachaidh. Bha e na shuain-chadail, a' bruadar mun cheapaire le ìm saillte agus càis’ làidir, tiugh. Fàileadh cularan fhathast air a chiabhagan. Sguir a’ chrith shocair, ruitheamach agus lìon a’ bhasgaid le solas. Rinn Lachaidh leum, a' toirt geall nach rachadh e cuairt baidhsagail a chaoidh tuilleadh.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: