Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal a’ Mhàirt le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn a bhith a’ nighe shoithichean. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 31 Màrt 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns a’ Ghearran, b' e Robbie MacLeòid a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, mu dheidhinn film goirid. Meal do naidheachd, Robbie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Robbie:

Anns gach seachdamh diog, tillidh tu.

Chì mi an sin thu, ri fealla-dhà, sealltainn a-steach dhan chamara. Thuilleadh air aodach, air corp ann an ciste, seo na tha air fhàgail dhìot. Gàire, cleasachd ... Ma chumas mi a' cluiche thu, am mair thu gu bràth?

Anns gach seachdamh diog, caillidh mi a-rithist thu.