Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal na Sultaine le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, air am brosnachadh le dìtheanan na machrach no na mòinteach. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais* bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 29 Sultain 2020.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

(*Ri linn na bacaidhean co-cheangailte ri COVID-19, dh’fhaodadh gum bi dàil ann mus tèid againn air duais na mìos seo a phostadh.)

 

Anns an Lùnastal, b' e Robbie MacLeòid a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, anns an robh eun a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Robbie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Robbie:

Bha mi an ifrinn, fuar agus crom, nuair e nochd e rim thaobh. Calman beag caomh. Gràs am measg gràin is slabhraidhean. Leis gun do nochd e, bha fhios agam: bha dòigh thighinn ann, is mar sin, dòigh às. Sgiathainn a-rithist. Thog mi mo cheann.