Luchd-maoineachaidh

Tha dà phrìomh bhuidheann maoineachaidh aig Comhairle nan Leabhraichean:

Alba Chruthachail - Tha Comhairle nan Leabhraichean air inbhe Maoineachadh Cunbhalach fhaotainn bho Alba Chruthachail.

Bòrd na Gàidhlig - Tha Comhairle nan Leabhraichean mar aon de na prìomh bhuidhnean liubhairt aig Bòrd na Gàidhlig. A thuilleadh air a prìomh dhleastanasan a thaobh litreachais, às leth Bhòrd na Gàidhlig bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ stiùireadh an ionmhais chorporra aig An Lèanag, a’ mhòr-ionad airson leasachadh na Gàidhlig ann an Glaschu.