Amasan

  • Taic a chur ri leasachadh air sgrìobhadh Gàidhlig
  • Ùidh a bhrosnachadh ann an leabhraichean Gàidhlig agus ann an stuthan co-cheangailte eile
  • Taic a chur ri ùghdaran Gàidhlig le bhith a' buileachadh thabhartasan is bharantasan orra
  • Taic a chur ri ghnìomhachas foillseachaidh na Gàidhlig
  • Raon, càileachd is buaidh litreachas na Gàidhlig a mheudachadh