A' ceannach eàrlas prèasaint

Thèid an t-eàrlas prèasaint seo a chur gun neach dhan a bheil e as dèidh dhut pàigheadh airson an òrdain.

Tha mi a' tuigsinn nach fhaigh mi dìoladh air eàrlasan prèasaint.