Custamair ùr

Clàraich cunntas

Ma chruthaicheas tu cunntas, bidh e nas fhasa dhut rudan a cheannach, gheibh thu naidheachdan air na h-òrdain agad agus chì thu na seann òrdain agad ann.

Lean air adhart

'Nam chustamair mu thràth

Tha mi 'nam chustamair mu thràth