COTHROM RANNSACHAIDH

Rannsachadh - Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

PRÒISEACT RANNSACHAIDH
Leughadh airson Tlachd: Cleachdaidhean Leughaidh am measg nan Gàidheal

Aig Comhairle nan Leabhraichean tha sinn daonnan a' feuchainn ri taic a chur ri leasachadh ann an leughadh agus sgrìobhadh na Gàidhlig ann an Alba 's nas fhaide air falbh. Gus bunait a thoirt dhan obair againn, tha sinn airson tuigse fhaighinn air cleachdaidhean leughaidh sa Ghàidhlig an-dràsta. Mar sin dh'iarr sinn air Scotinform, buidheann rannsachaidh neo-eisimeileach, rannsachadh a dhèanamh am measg luchd-labhairt na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh. Tha sinn airson faighinn a-mach dè cho mothachail 's a tha daoine air leabhraichean Gàidhlig, càit am faigh iad iad, agus dè bhrosnaicheadh iad gus barrachd a leughadh airson tlachd.

Tha sinn air rannsachadh a chruthachadh air-loidhne ann an co-bhuinn ri Scotinform. Bhitheamaid gu mòr nur comain nan lìonadh sibh am foirm agus gun sgaoileadh sibh e gu caraidean, teaghlach no co-obraichean. Tha luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig sgapte air feadh Alba, agus bu mhath leinn cluinntinn bho uiread 's a ghabhas.

Gheibhear an ceisteachan an seo.

Tha sinn airson taing a thoirt dhuibh airson ar cuideachadh - bheir an rannsachadh seo barrachd tuigse dhuinn air cleachdaidhean leughaidh sa Ghàidhlig, agus bidh e cudromach ann a bhith a' planadh foillseachadh sa Ghàidhlig san àm ri teachd.


 Chuidich Bòrd na Gàidhlig Comhairle nan Leabhraichean le cosgaisean an rannsachadh seo.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: