Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal an Dàmhair le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig anns a bheil cat dubh ann an suas ri 50 facal. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 30 Dàmhair 2017.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh!


Anns an t-Sultain, 's e Dougie Beck a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd mu dheidhinn drochaid a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Meal do naidheachd, Dougie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo an sgeulachd aig Dougie:

Nam sheasamh nam aonar air Drochaid Choire Shalaich, fuaim an easa nam chluais, thuit sgillinn bhom làimh, saighead bheag òir a' sgèith tron t-sìorraidheachd a thèid a sguabadh a Loch Bhraoin le tuiltean an fhoghair. Chaidh m' ìobradh beag dìomhair à sealladh, is fhuair mise cead tilleadh dhachaigh.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: